Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

CTCP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gởi đến Quý Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.