Chấp thuận gia hạn CBTT BCTC 2018

Chấp thuận Gia hạn Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018.
Vui lòng xem file đính kèm.