Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ.

Vui lòng xem file  đính kèm