Công ty CP Sao Phương Nam không còn là cổ đông lớn Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico)

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông lớn – Công ty CP Sao Phương Nam

Chi tiết vui lòng xem file  đính kèm