NQ và TCBC về việc thông qua kế hoạch tài chính 2018

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết số 11/NQ/HĐQT/17 và Thông cáo báo chí về việc việc thông qua kế hoạch tài chính năm 2018.

Vui lòng xem file đính kèm