Tài liệu bổ sung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017

CTCP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gởi Quý Cổ đông Tài liệu bổ sung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 như sau:

  1. Thông tin ứng viên
  2. Quy chế Đề cử, Bầu cử của Thành viên HĐQT
  3. Mẫu Đơn đề cử Thành viên HĐQT
  4. Mẫu Đơn đề nghị ứng cử Thành viên HĐQT
  5. Mẫu Biên bản họp nhóm đề cử Thành viên HĐQT
  6. Mẫu giấy xác nhận sở hữu cổ phần
  7. Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên